Šolska mediacija

Šolska mediacija torej vključuje mediacijo v sporih med učenci ali med starši učencev, med učenci oz. njihovimi starši in zaposlenimi, med zaposlenimi, med zaposlenimi in vodstvom šole ter med šolo in okoljem ali drugimi institucijami. V nadaljevanju so ta področja šolske mediacije kratko opisana.

 

Mediacija med učenci
Mediacija med učenci je namenjena vsem učencem, med katerimi pride do medosebnega konflikta iz katerega koli razloga. Pomembno dejstvo pri mediaciji med učenci je takojšnja obravnava spora, sicer se povečuje možnost za še dodatno poslabšanje in širjenje destruktivnega odnosa. Mediacijo med učenci lahko vodita eden ali dva vrstiška mediatorja ali pa šolski mediator sam ali s somediatorjem, ki je lahko tudi vrstniški mediator. Kdo vodi proces mediacije je odvisno od narave spora in razpoložljivosti vrstniških mediatorjev. Kadar obstaja težji spor dveh ali več učencev, ki bi bil prezahteven za vrstniško mediacijo pa je smiselno, da mediacijo vodi šolski mediator (odrasla oseba, ki ima znanje, veščine in osebne kvalitete potrebne za vodenje mediacije).

 

Mediacija med učenci in učitelji
Do sporov, ki jih ne znajo učinkovito razrešiti prihaja tudi med učenci in učitelji. Kot pri drugih mediacijah je tudi tu pomembno, da obe strani želita učinkovito razrešiti konflikt in izboljšati odnos. Mediacija med učitelji in učenci ni najbolj primerna v primerih hujšega fizičnega ali psihičnega nasilja ali drugih težjih kršitvah, ki so določene v vzgojnih konceptih vsake šole, v vseh ostalih primerih pa je mediacija učinkovit način reševanja sporov. Mediacijo praviloma vodi šolski mediator, zelo smiselno pa je tudi, da mu pomaga vrstniški mediator (učenec).

 

Mediacija med učitelji in straši
Spori med učitelji in starši so lahko zelo različni, večinoma pa so seveda povezani s konfliktom med učiteljem in učencem, lahko da starši menijo, da učitelj narobe ravna ali pa ima učitelj problem z otrokom. Tudi v takih primerih je zelo koristno, da pri pogovoru pomaga mediator, ki prispeva k večji konstruktivnosti le tega. Mediacijo vodi šolski mediator ali mediator, ki prihaja iz nevtralnega okolja, še posebej, če je spor bolj zaostren.

 

Mediacija med zaposlenimi
Med zaposlenimi (npr. med svetovalno delavko in učiteljico, ali med dvema učiteljema) pride velikokrat do spora zaradi napačnega razumevanja drug drugega in hkratne obremenjenostjo z obveznostmi. Do spora pa prihaja tudi med učitelji in drugimi delavci šole (npr. učitelj in hišnik). Drugi delavci šole se lahko počutijo v podrejenem položaju in so zaradi tega še občutljivejši na kakšno morebitno negativno pripombo ali predlog. Takšni (majhni) spori lahko zelo negativno vplivajo na klimo celotne šole. Z mediacijo med zaposlenimi, ki jo vodi šolski mediator, se vnaša v šolo kultura sprememb in učinkovito ter hitro reševanje nesporazumov. Če je spor bolj zaostren, je lahko koristno, če mediator prihaja iz nevtralnega okolja.

 

Mediacija med učenci in zaposlenimi na šoli
Včasih pride do spora med učenci in drugimi zaposlenimi na šoli, na primer med učenci in čistilko, ki se jezi na njih, ker ne upoštevajo hišnega reda o uporabi copat ali med učenci in hišnikom, ker učenci rišejo grafite po sveže prepleskani steni ipd. Zaposleni se ponavadi poslužijo starih metod discipliniranja kot so kričanje, prepovedovanje ali ukazovanje, ki pa konflikt samo še bolj poglobijo. S pomočjo šolskega mediatorja in mediacije med učenci in zaposlenimi na šoli se spor rešuje na konstruktiven način, ki pripomore k razvijanju ugodne socialne klime, občutku varnosti, zaupanja in sprejetosti. Učenci s tem dobijo tudi potreben zgled k rešitvi naravnane komunikacije.

 

Mediacija med starši učencev
Pogosto so v sporu starši učencev zaradi takih ali drugačnih zapletov med njihovimi otroci. Razlog za zaplete je lahko v različnosti kulture in narodnosti in s tem povezanimi običaji, različne navade in ne nazadnje različni načini komunikacije. Skoraj vsak starš je pripravljen braniti otrokov dobrobit in se konfrontirati z drugim staršem. Takšni spori potem peljejo samo še v večja nesoglasje med otroci. Ključno je, da šolski mediator vodi mediacijo med starši učencev z namenom izboljšanja odnosa preko razreševanja ključnih nerazrešenih sporov.

 

Mediacija med zaposlenimi in vodstvom šole
Mediacija med zaposlenimi in vodstvom šole je zelo aktualna, saj je ravni na katerih lahko pride do spora v šoli kot instituciji mnogo. Možen vir sporov, ki so primerni za obravnavo z mediacijo, so prenos nalog vodstva in uvajanje novosti, ki jih morajo zaposleni sprejeti za svoje ali stalna časovna stiska ter razpetost zaposlenih med administrativno-birokratsko in človeško funkcijo.
Šolski ali zunanji mediator, ki vodi mediacijo med zaposlenimi in vodstvom šole, prihrani vsem veliko energije in časa pri razreševanju spornih vprašanj. Končni cilj mediacije je, da mediacijske tehnike in veščine kot so aktivno poslušanje, preokvirjanje, približevanje stališč, vzpostavljanje vzajemnosti itd. postanejo normalni standard komunikacije med zaposlenimi in vodstvom šole, saj se tako zmanjša možnost nastajanja konfliktnosti že v začetku.

 

Mediacija med šolo in okoljem
Mediacija med šolo in okoljem je predvsem proaktivno naravnana. Tudi v dobrih odnosih lahko na primer med šolo in občino prihaja do spornih vprašanj kot so obnova šole, ki jih je potrebno rešiti. Medijsko znano je tudi sporno vprašanje med šolo in župniščem o prisotnosti križa v župnijskih prostorih v času izvajanja pouka. Z mediacijo, ki jo vodi šolski mediator ali mediator iz nevtralnega okolja, bosta šola in okolje prišli do boljših in za obe strani sprejemljivih rešitev. Uporaba mediacije je torej smiselna ne le kadar dve strani ne bi znali sami razrešiti spornih vprašanj, ampak tudi takrat, kadar bi s tem prihranili čas in energijo ter našli boljšo rešitev.

 

Mediacija med šolo in drugimi institucijami
Mediacijo med šolo in drugimi institucijami kot so MŠŠ, Zavod za šolstvo, inšpektorat itd. vodi šolski mediator ali mediator iz nevtralnega okolja. Njen cilj je lahko tudi sprotno reševanje oz. obvladovanje konfliktov, kar prispeva k izboljšanju že dobrega odnosa in preprečuje, da bi se odnos poslabšal zaradi kopičenja nerešenih sporov.