Družinska mediacija

Družinske spore spremlja velika čustvena globina in bolečina, zlasti pa tiste spore, ki ostajajo nerazrešeni. Izkušnje, ki jih ljudje pridobimo v zgodnjem otroštvu, vplivajo na vse naše nadaljnje odnose v življenju, zato je še toliko pomembneje, da se konflikti v družini uspešno razrešujejo. Zaradi kompleksne narave in dinamike družinskih sporov pa prav družine potrebujejo največ pomoči pri reševanju le-teh…

 

Družina predstavlja skupino, kjer se formirajo velika bližina in čustvena povezanost , po drugi strani pa družina povezuje ljudi – družinske člane, ki so si med seboj različni. V družinah nastopajo razlike med spoloma, razlike med vlogami, ki jih predstavljajo družinski člani, generacijske razlike, ki so prisotne med starši in otroki in še vrsta drugih razlik bi se našlo med člani, ki gradijo družinsko skupnost. Družina predstavlja čustveno povezano enoto, znotraj katere pa se posameznikove želje in potrebe zelo razlikujejo. Usklajevanje različnih želja, interesov in potreb pa ni vedno enostavno. Zato so konfliktne situacije v družinah pravzaprav nekaj povsem naravnega.

 

Na kakšen način oz. kako se družina in njeni posamezni člani soočajo s konflikti in kako ji rešujejo ali nerešujejo pa je bistvenega pomena. Namreč, v kolikor konflikte doživljajo kot nekaj ogrožujočega, potem bodo tekmovali med seboj za prevlado svojih interesov in potreb. Družinski člani se tako lahko znajdejo v položaju, ko občutijo, da jih ogrožajo ljudje, ki so jim pravzaprav blizu in od katerih si želijo, da bi jih razumeli, sprejeli in imeli radi. Na drugi strani, če družinskim članom uspe sprejeti konfliktne situacije kot sestavni del življenja in priložnost za učenje in preseganje lastnih omejitev, potem se bodo sposobni pogovoriti in poiskati rešitev, s katero bodo vsi zadovoljni.

 

Družinska mediacija je namenjena družinam oz. njenim ožjim in širšim članom in predstavlja učinkovito orodje za konstruktivno komunikacijo in iskanje ustreznih rešitev za vse družinske člane, ki so se znašli v konfliktni situaciji. S pomočjo družinske mediacije se lažje rešuje spore in nesoglasja med družinskimi člani, od blagih pa do zelo hudih sporov. Družinska mediacija omogoča lažjo in hitrejšo rešitev spora, predvsem pa je pomembno kako velika je vloga družinske mediacije, saj prispeva k izboljšanju kakovosti odnosa, razvijanju komunikacijskih spretnosti ter sposobnosti reševanja problemov.

Primerna je za reševanje vseh sporov, povezanih z družinskimi odnosi, od vsakodnevnih vprašanj do tistih, ki bi se sicer ali se že rešujejo na sodišču. Primerna je tako za razreševanje sporov in izboljševanje odnosov znotraj družine ali med bivšimi družinskimi člani, kot tudi v postopku razhajanja oz. ločevanja, pod pogojem, da si obe strani želita rešitve, ki bi bila sprejemljiva za obe.

 

Najpogostejše spore v družini predstavljajo spori med partnerjema. Zavedati se moramo, da oče in mama predstavljata steber družine in prav od njunega odnosa je v največji meri odvisna stabilnost družine. Število ločitev nam kaže, da je danes partnerstvo v krizi, s tem pa tudi družina. Takoj za tem so spori med starši in mladostniki. Slednji se osamosvajajo, upirajo starševskemu nadzoru in trgajo nevidne vezi s starši. Mnogi starši se v tem obdobju ne znajdejo najbolje, ali ne znajo popustiti vajeti nadzora ali pa mladostnikom ne postavljajo nikakršnih meja. Vse skupaj pa je naporno za obe strani. Potem pridejo na vrsto spori med sorojenci, spori med člani razširjenih družin in drugi.

Vloga družinskega mediatorja je, da ustvari sproščeno in konstruktivno vzdušje, da odpira prostor za komunikacijo in pomaga sprtim družinskim članom, da izrazijo svoje bojazni, želje in potrebe, da povedo, kaj si želijo, kaj bi za njih bila dobra in poštena rešitev spora ter da zares slišijo drug drugega. Mediator z usmerjenimi vprašanji sistematično vodi družinske člane proti skupnemu cilju – poštenemu in za vse strani sprejemljivemu dogovoru.

 

Proaktivna družinska mediacija – Tudi v dobrih odnosih prihaja do spornih vprašanj, ki jih je potrebno rešiti. Uporaba mediacije je torej smiselna, ne le kadar dva ne bi znala sama razrešiti spornih vprašanj, ampak tudi takrat, kadar bi s tem prihranila čas in energijo in prišla do boljših rešitev. Sprotno reševanje konfliktov prispeva k izboljšanju že dobrega odnosa in preprečuje, da bi se odnos poslabšal zaradi kopičenja nerešenih konfliktov.

 

Rekonstruktivna družinska mediacija – Do poslabšanja odnosov pogosto pride zaradi kopičenja nerazrešenih konfliktov, kar lahko odnos privede tudi na rob propada. Ne glede na to, ali sta partnerja npr. že na robu ločitve ali pa je njun odnos le slabši, kot bi si želela, in želita ostati skupaj, je smiselna rekonstruktivna mediacija – t.j. mediacija z namenom izboljšanja odnosa preko razreševanja ključnih nerazrešenih konfliktov, ki odnos hromijo oz. slabijo.

 

Posebnost družinske mediacije je ločitvena mediacija. V tem primeru sta se partnerja že odločila za ločitev, a se ne moreta dogovoriti o skrbništvu za otoke, delitvi premoženja in o drugih za urejeno življenje pomembnih zadevah. Mediacija, kot način konstruktivnega reševanja sporov prispeva k temu, da se razideta bolj kultivirano in da prideta do dogovorov, ki obema ustrezata in se jih zato tudi bolj držijo. Raziskave kažejo, da pari, ki se razidejo s pomočjo mediacije, obdrižijo boljše odnose, se bolj držijo dogovorov in ohranijo več stikov z otroki.