Teorija mediacije

Mediator

Mediator je oseba, ki je usposobljena za vodenje procesa mediacije – pomaga udeleženim v procesu, da konstruktivno izrazijo probleme, interese in potrebe in aktivno sodelujejo pri iskanju rešitve. Mediator je nevtralen in skrbi za proces, glede vsebine pa se ne opredeljuje. Poleg hitre in zadovoljive rešitve mediacija prispeva k izboljšanju odnosov in sodelovanja med sprtima stranema, zmanjšuje verjetnost zaostrovanja sporov v prihodnje in prispeva k razvijanju učinkovitih oblik preprečevanja in razreševanja težav in nesoglasij.

 

Načela mediacije

Načelo nevtralnosti: načelo nevtralnosti pomeni, da more biti mediator enako naklonjen eni in drugi strani, prav tako ne sme biti bolj naklonjen eni ali drugi ideji. Ne daje tudi predlogov in možnih rešitev.

 

Načelo prostovoljnosti: v mediacijo se medianta prostovoljno vključita in tudi prostovoljno sprejmeta dogovor.

 

Načelo zaupnosti:zaupnost za mediatorja pomeni, da so vse informacije, ki pridejo na dan v postopku mediacije, zaupne narave, kar pomeni, da jih mediator ne sme razkriti, razen če ga k temu zavezuje zakon. Zaupne stvari so vsebina mediacije, imena udeležencev, mnenja in prepričanja udeležencev. Za mediatorja pomeni zaupnost, da vsebine mediacije ne razkriva drugi osebi, ki v sam proces ni vključena. Prav tako mediator na ločenih srečanjih drugi strani samo poda dejstva in sporočila, ki jih udeleženec dovoljuje oziroma želi, da se razkrijejo drugemu udeležencu.

 

Načelo enakopravnosti: proces mediacije more biti enakopraven za obe stranki, saj je cilj, da dosežeta dogovor, ki je sprejemljiv za oba. Poleg tega imata obe mnenji, vsi interesi in potrebe enako težo.

 

Vrste mediacij