Gospodarska mediacija

Gospodarska mediacja pomeni mediacijo med gospodarskimi subjekti kot so podjetja, samostojni podjetniki, gospodarska združenja in podobno ter v določenih okvirih tudi znotraj teh subjektov (na primer mediacija med lastniki in vodstvom podjetja ali mediacija med lastniki podjetja) vključuje pa tudi mediacijo med podjetji in drugimi subjekti (državni organi, druge organizacije,…). Seveda pa imajo različna področja gospodarske mediacije določene specifike na primer mediacija med malimi podjetji je drugačna oz.poteka drugače kot med velikimi gospodarskimi družbami.

 

Spori med malimi podjetji
Med podjetji nastajajo spori tudi zaradi dejstva, da so podjetja na določenem trgu medsebojno povezana in so za doseganje dobrih poslovnih rezultatov primorana sodelovati. Med malimi podjetji gre sodelovanje tudi v smeri zagotavljanja vsega, kar potrebno, da manjše podjetje uspešno posluje oz. da se na trgu obdrži. Tako spori nastajajo v zvezi z opravljanjem storitev enega podjetja za drugega npr. gradnja, inštalacije, računovodske storitve, IT storitve, dobava pisarniškega materiala, itd., pogosti pa so tudi kompleksnejši spori npr. spori zaradi izvršb, stečajev in odškodninski spori. V vseh navedenih in tudi drugih primerih je smiselno reševati spor sporazumno s pomočjo mediacije, saj bi bila škoda iz naslova nerešenega konflikta lahko velika ali pa za manjše podjetje celo usodna.

 

Spori med malimi in velikimi podjetji
Načeloma spori med podjetji niso zelo obremenjeni s čustvenim nabojem, saj si podjetja prizadevajo reševati spore zato, da bi se nato poslovni odnos nadaljevala. To dejstvo je nekoliko na preizkušnji med malimi in velikimi podjetji, še posebej če gre za razne prevzeme ali združevanja podjetij. Hitro se namreč lahko zgodi, da se manjše podjetje znajde v šibkejšem oz. podrejenem položaju. Spori, ki iz tega izvirajo so npr. spori za ohranitev lastnih blagovnih znamk ali produktov, spori zaradi ukinitev prejšnjih delovnih mest, spori zaradi zapiranja obratov itd. Mediacija v takih primerih lahko pripomore, da se najde tako rešitev spora, ki je tudi za manjše podjetje dobra in s katero lahko tudi večje podjetje pridobi več, kot pa bi, če bi vsililo svojo rešitev.

 

Spori med velikimi podjetji
Čeprav se spori med podjetji po navadi odražajo v ozkem segmentu odnosov, lahko moteče vplivajo na ugled oz. položaj posameznega podjetja na trgu. Slednje še posebej velja za velika podjetja. Tovrstni spori izhajajo med drugim tudi iz prevladujočega položaja določenega podjetja na trgu, iz omejevanja konkurence, izpolnjevanja pogojev distribucijskih pogodb itd. Nekateri spori, ki se pojavljajo med velikimi podjetji, se sicer ne razlikujejo bistveno od sporov med malimi podjetji, vendar pa so posledice sporov med velikimi podjetji bolj daljnosežne in lahko prizadenejo večje število ljudi. Tudi za podjetja so posledice lahko težje, na primer izguba velikega števila strank, padec vrednosti delnic ipd. Tudi tu je mediacija zelo dobrodošla kot pomoč pri sporazumnem reševanju sporov, saj lahko pomaga najti rešitev veliko hitreje in posledično lahko prihrani velike stroške ali prepreči velik upad dohodka vpletenim stranem.

 

Spori med podjetjem in državnimi organi
Ker morajo vsa podjetja pri svojem poslovanju upoštevati zelo veliko število predpisov in so vseskozi nadzorovana s strani državnih organov, je nastanek sporov praktično neizbežen. Po eni strani spori nastajajo zaradi nerazumevanja oz. nepazljivosti pri uporabi predpisov, po drugi strani pa se spori lahko razvijejo tudi zaradi nestrinjanja z odločitvami državnih organov v konkretnih postopkih. Gre npr. za spore s področja ustanavljanja gospodarskih družb, spore nastale zaradi neupoštevanja ali različnega razumevanja davčnih predpisov ali navodil, predpisov o delovanju trga, delovnih predpisov itd.

 

Spori med podjetjem in drugimi institucijami
Podjetja pri svojem poslovanju prihajajo v stik tudi z različnimi društvi, nevladnimi organizacijami, zbornicami in zasebnimi zavodi. Do sporov prihaja na primer v primerih, ko podjetja poslujejo v nasprotju s stališči oz. smernicami, ki jih zastopa katera od naštetih institucij, ali ko so podjetja sama član katere od institucij. Tako gre za spore povezane z nespoštovanjem človekovih pravic, pravic invalidov, zaščite živali in okolja, ter za spore povezane s kršitvijo članskih obveznosti podjetja do institucije, kršitve ugleda institucije in druga ravnanja, ki so v nasprotju z ustanovnim aktom in drugimi akti institucije.

Vse zgraj navedene primere sporov in seveda tudi druge, ki v zgornjih opisih niso zajeti, je smiselno reševati z mediacijo, če sta le obe strani pripravljeni poizkusiti.